Καταστατικό

Καταστατικό του Συλλόγου ΕΕΔΙΠ

 

Α. Ίδρυση – Επωνυμία – Σκοπός του Συλλόγου

Άρθρο 1ο

         Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ειδικού &Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης » με αρχικά Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. – Π.Κ. Έδρα του συλλόγου ορίζονται τα Χανιά.

Άρθρο 2ο

Σκοποί του συλλόγου είναι:

 1. Η με κάθε πρόσφορο μέσο διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών και η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους και η προστασία των πολιτικών, συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών τους.
 2. Η μεταξύ των μελών καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, η συνεργασία με άλλους συλλόγους για την υπεράσπιση των παραπάνω συμφερόντων.
 3. Η συνεργασία μ’ όλους τους εργαζομένους για την προάσπιση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων, για τη διασφάλιση της ελευθερίας τους και την εδραίωση της δημοκρατίας.
 4. Η διαμόρφωση και η προβολή θέσεων πάνω στα ιδιαίτερα ζητήματα των μελών του συλλόγου, καθώς και σε θέματα που αφορούν γενικά το Πανεπιστήμιο και την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Άρθρο 3ο

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών.

 1. Η δραστηριοποίηση όλων των μελών του Συλλόγου.
 2. Η δημιουργία επιτροπών όποτε κρίνεται αναγκαίο, που τα μέλη τους ορίζονται από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. Ο ρόλος των Επιτροπών είναι η παρακολούθηση και ο  χειρισμός από κοινού με το Δ.Σ. των διαφόρων ζητημάτων του Συλλόγου.
 3. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων με μορφωτικό χαρακτήρα, ψυχαγωγικό χαρακτήρα, η δημιουργία βιβλιοθήκης, εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
 4. Η συνεργασία και επικοινωνία με άλλους φορείς εργαζομένων του Ε.Μ.Π. και άλλων Α.Ε.Ι. που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 5. Η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε μορφής συνδικαλιστικής πάλης για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων.

Άρθρο 4ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βασικές αρχές της επίτευξης των σκοπών του Συλλόγου αλλά και ταυτόχρονα της λειτουργίας του είναι:

Α.  Η δημοκρατική διαδικασία. Με αυτήν πρέπει να επιτυγχάνεται η ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων και η συζήτηση, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και στον έλεγχο των διοικητικών οργάνων καθώς και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων έκφρασης της εκάστοτε μειοψηφίας.

Β.  Η κατοχύρωση της αυτόνομης δράσης του συλλόγου αποκλειομένων των Κυβερνητικών και εργοδοτικών παρεμβάσεων.

Β. Μέλη του Συλλόγου – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Άρθρο 5ο

         Μέλη του συλλόγου μπορούν να εγγραφούν όλοι οι εργαζόμενοι στο Π.Κ., οι οποίοι ανήκουν στο Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό.

         Μέλος του συλλόγου εγγράφεται κάποιος με απλή αίτηση και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. συζητά την αίτηση το αργότερο σε ένα μήνα από την υποβολή της. Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση εγγραφής κάποιου από το Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ. του Συλλόγου. Η προσφυγή συζητιέται στην πρώτη έκτατη ή τακτική Γ.Σ. που αποφασίζει οριστικά.

         Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σύλλογο μετά από έγγραφη δήλωσή του. Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και να συμβάλλουν στην εκπλήρωση και επιτυχία των σκοπών του.

         Όλα τα μέλη του συλλόγου είναι ίσα μεταξύ τους και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

         Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφ’ όσον έχει εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις του. Μέλος που παραβιάζει το καταστατικό και εμποδίζει την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. που αντιδρά στους σκοπούς και τα συμφέροντα του συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4  και εφ’ όσον υπάρχει απαρτία πάνω από το  ½  των μελών.

Άρθρο 6ο

Πόροι του Συλλόγου είναι:

Α.  Το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών του. Οι συνδρομές  και το ποσό εγγραφής καθορίζεται από την πρώτη τακτική Γ.Σ. κάθε έτους.

Β.  Δωρεές, εισφορές και κάθε νόμιμο έσοδο που δεν αντίκειται στους σκοπούς του συλλόγου.

Άρθρο 7ο

Όργανα Διοίκησης, αντιπροσώπευσης και ελέγχου.

 1. Ο σύλλογος διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, σε ημερομηνία που ορίζει η τακτική Γ.Σ. του συλλόγου.
 2. Αντιπροσωπεύεται στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις από Αντιπροσώπους που εκλέγονται και αυτοί κάθε δύο χρόνια.
 3. Ελέγχεται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα.
 4. Το ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8ο

Η Γενική Συνέλευση.

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.
 2. Η Γ.Σ. αποτελείται από το  σύνολο των μελών του Συλλόγου, συνέρχεται τακτικά 1 φορά το χρόνο και έκτακτα οποτεδήποτε, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5  των μελών με έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. που αναφέρει το θέμα για το οποίο ζητάει σύγκληση της Γ.Σ. Στη δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα σε οκτώ ημέρες το αργότερο από την ημέρα που του επιδόθηκε η αίτηση.
 3. Όλες οι Γ.Σ. τακτικές ή έκτακτες συνέρχονται με πρόσκληση του Δ.Σ. που κοινοποιείται τρεις ημέρες πριν τη σύγκλησή τους. Η πρόσκληση μοιράζεται ατομικά στα μέλη με το ταχυδρομείο του Π.Κ. και με e-mail.  Πρέπει να γράφει τον τόπο, τον χρόνο και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 4. Η Γ.Σ. πριν αρχίσει τις εργασίες της εκλέγει τριμελές προεδρείο με ανάταση των χεριών και με σχετική πλειοψηφία. Το προεδρείο αποτελείται από τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα (πρακτικογράφο). Η ευθύνη για τη διεύθυνση της Γ.Σ. είναι συλλογική από το προεδρείο.
 5. Η Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο (τακτική) μέσα στο πρώτο δίμηνο του ακαδημαϊκού έτους. Στην τακτική συνέλευση γίνεται διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του χρόνου από το Δ.Σ., διαβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, συζητιέται και εγκρίνεται ή τροποποιείται ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου. Στην τελευταία Γ.Σ. προ της λήξης της θητείας του Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. τριμελής εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με το νόμο. Ταυτόχρονα εκλέγονται δύο αναπληρωματικά μέλη. Η Γ.Σ. λήγει αφού προκηρύξει εκλογές σε καθορισμένη ημέρα και ώρα για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής. Η διεξαγωγή των εκλογών δεν μπορεί να γίνει αργότερα από 10 ημέρες από την Γ.Σ.
 6. Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα σ’ αυτή τουλάχιστον 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Όταν δεν έχει απαρτία στην πρώτη σύγκληση, η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι δεύτερη φορά μέσα σε 15 ημέρες, οπότε έχει απαρτία με το 1/4 των μελών του συλλόγου, και αν και αυτή δεν έχει απαρτία συγκαλείται νέα πάλι εντός 10 ημερών η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία, ανεξάρτητα από των αριθμό των μελών.
 7. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για να τροποποιηθεί οποιοδήποτε άρθρο αυτού του καταστατικού χρειάζεται να είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του συλλόγου και να ψηφίσουν τα 3/4 από τα παρόντα τη σχετική πρόταση. Για την περιουσία του Συλλόγου αποφασίζει η Γ.Σ.
 8. Η Γ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
 9. Απόφαση μπορεί να παρθεί και χωρίς τη συνέλευση των μελών, αν όλα τα μέλη δηλώσουν έγγραφα τη συναίνεσή τους σε μια συγκεκριμένη πρόταση.
 10. Η Γ.Σ. έχει δικαίωμα να παύει οποτεδήποτε τα μέλη του Δ.Σ. με διαδικασία όμοια με της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 9ο

Εκλογές – Εκλογικό σύστημα.

 1. Οι εκλογές του συλλόγου για την εκλογή του 5μελούς Δ.Σ.  και της 3μελούς εξελεγκτικής επιτροπής καθώς και των ισάριθμων αναπληρωματικών μελών τους προκηρύσσονται από την τακτική Γ.Σ. των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 8 αυτού του καταστατικού. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία είναι προσωπική και γίνεται πάντα με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου. Το σύστημα εκλογής είναι η απόλυτη  πλειοψηφία. Σε περίπτωση ενός και μοναδικού ψηφοδελτίου εκλέγονται οι λαβόντες τη σχετική πλειοψηφία. Σ’ όλες τις περιπτώσεις η σταυροδοσία είναι από 0-3 σταυρούς για Δ.Σ. και 0-2 για εξελεγκτική.
 2. Τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού όπως και των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο 1 ώρα πριν την έναρξη των εκλογών.
 3. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. γράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο αλλά σε χωριστή παράγραφο με την ένδειξη του οργάνου για το οποίο είναι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμια όργανα γράφονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι είναι ομοιόμορφα κατά κατηγορία.
 4. Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιο για Δ.Σ. και εξελεγκτική επιτροπή συγχρόνως και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι ούτε για τα όργανα του συλλόγου ούτε για αντιπρόσωποι στα δευτεροβάθμια όργανα.
 5. Τη φροντίδα για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η 3μελής εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με απλή ανάταση των χεριών. Η εφορευτική επιτροπή γνωστοποιεί με κάθε τρόπο στα μέλη την ημερομηνία και το χρόνο των εκλογών.
 6. Ο σύλλογος εκπροσωπείται στα Διοικητικά και Εκπαιδευτικά όργανα του Π.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για τα Α.Ε.Ι. Οι εκπρόσωποι ορίζονται μετά τη διενέργεια εκλογών στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου για τον εκπρόσωπο στη Σύγκλητο και για το Τμήμα -Τομέα εκείνα τα μέλη που υπηρετούν σε αυτά. Η θητεία των εκπροσώπων στα όργανα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της νομοθεσίας στα Α.Ε.Ι. Οι εκπρόσωποι στα όργανα εκφράζουν απόψεις που απηχούν τις θέσεις της πλειοψηφίας του Συλλόγου και βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Άρθρο 10ο

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

 1. Πρόεδρος είναι αυτός που πλειοψήφησε από τα ψηφοδέλτια. Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση με τη φροντίδα του Προέδρου μέσα σε 8 ημέρες από την ημέρα της εκλογής και εκλέγει τους: Αντιπρόεδρο, γενικό Γραμματέα, Ταμία και ειδικό Γραμματέα του συλλόγου. Η εκλογή του προεδρείου γίνεται με σχετική πλειοψηφία.
 2. Ο γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του προηγούμενου Δ.Σ. έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν τα βιβλία και τις σφραγίδες στους νέους γ. Γραμματέα και Ταμία μέσα σε 8 το πολύ ημέρες από την ημέρα που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους.
 3. Η εφορευτική επιτροπή έχει υποχρέωση μέσα σ’ ένα μήνα να παραδώσει στον Πρόεδρο όλο το εκλογικό υλικό, εφόσον δεν εκκρεμεί ένσταση στην εφορευτική επιτροπή.

Άρθρο 11ο

Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το σύλλογο σύμφωνα με το καταστατικό και η θητεία του είναι για δύο (2) χρόνια.
 2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά 1 φορά το μήνα, έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος και ο γ. Γραμματέας, ή το ζητήσουν έγγραφα 2 μέλη του. Στη 2η περίπτωση ο Πρόεδρος και ο γ. Γραμματέας έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν το Δ.Σ. μέσα σε 5 ημέρες το αργότερο από την υποβολή της έγγραφης πρότασης. Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. για τα τακτικά Δ.Σ. γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης του Δ.Σ. Στην πρόσκληση εγγράφονται και τα προτεινόμενα θέματα συζήτησης.
 3. Οι αποφάσεις στο Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας καμία απόφαση δεν παίρνεται.
 4. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπάρχει απαρτία όταν βρίσκονται 3 τουλάχιστον μέλη. Όταν ένα μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις (τακτικές) χάνει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος του ψηφοδελτίου που εκλέχθηκε. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση παραίτησης ή για οιοδήποτε λόγο έκπτωσης τινός μέλους του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργεί νόμιμα χωρίς να απαιτείται διορισμός ή εκλογή νέας διοίκησης και αν ακόμα στη σύνθεσή του μετέχουν τρία μέλη.

Άρθρο 12ο

Καθήκοντα μελών του Δ.Σ.

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:

 1. Καλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συγκαλεί τη Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου κατά το Καταστατικό.
 2. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
 3. Παρευρίσκεται και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 4. Υπογράφει τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.
 5. Λογοδοτεί για τις πράξεις του στο Δ.Σ.
 6. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις σχέσεις αυτού με άλλες οργανώσεις στις Αρχές και το Δικαστήριο εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. ή το Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αναπληρώνει σ’ όλες τις αρμοδιότητες και καθήκοντα τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει

Ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ.

 1. Φροντίζει για τα πρακτικά του Δ.Σ. και τηρεί τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και πρακτικών συνεδριάσεων των Γ.Σ.
 2. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
 3. Φυλάει τη σφραγίδα και τα βιβλία του συλλόγου.
 4. Φροντίζει για το μητρώο των μελών του συλλόγου, την τήρηση του σχετικού βιβλίου μητρώου μελών, και για την αλληλογραφία του συλλόγου.

Ο Ταμίας του Δ.Σ.

1.      Φροντίζει για τα από το νόμο προβλεπόμενα διαχειριστικά ταμειακά βιβλία (Ταμείου και Περιουσίας).

 1. Φροντίζει για τις εισπράξεις και τις πληρωμές υπογράφοντας τα διπλότυπα μαζί με τον Πρόεδρο.
 2. Ο Ταμίας μπορεί να έχει μέχρι 200 € (ευρώ) μετρητά, τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε μια Ελληνική Τράπεζα σε ειδικό Λογαριασμό στο όνομα του Συλλόγου.
 3. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπόλογος για την οικονομική διαχείριση.
 4. Πριν την ετήσια Γ.Σ. συντάσσει οικονομικό απολογισμό και το νέο προϋπολογισμό και υποβάλλει στο Δ.Σ  και στη συνέχεια τα υποβάλλει μαζί με την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής προς έγκριση στη Γ.Σ. των μελών.

Ο Ειδικός Γραμματέας:

          Αναπληρώνει τον γ. Γραμματέα όταν αυτός εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.     

Ο σύλλογος υποχρεούται στην κατά τα ανωτέρω τήρηση των υπό του νόμου προβλεπομένων βιβλίων (μητρώο μελών, πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων των μελών, πρακτικών συνεδριάσεων διοίκησης, Ταμείου, Περιουσίας), τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από τον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του.

Άρθρο 13ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

          Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη και εκλέγεται κάθε 2 χρόνια ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. με το ίδιο εκλογικό σύστημα.  Πρόεδρος είναι αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς. Όταν ένα μέλος φύγει τον αναπληρώνει ο αναπληρωματικός του ιδίου ψηφοδελτίου. Η Ε.Ε. πριν την τακτική Γ.Σ. συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του χρόνου και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να βλέπει τη διαχείριση του ταμείου και υποβάλλει έκθεση στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ.

Άρθρο 14ο

          Την διάλυση του συλλόγου αποφασίζει η Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό με απαρτία ½ των μελών και με πλειοψηφία τα 3/4  των παρόντων μελών του Συλλόγου τηρουμένων όλων των όρων του καταστατικού. Η περιουσία του Συλλόγου δεν μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη αλλά για την τύχη της αποφασίζει η Γ.Σ.

Άρθρο 15ο

          Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τον τίτλο του Συλλόγου «Σύλλογος Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Π.Κ.» και στο μέσον τα αρχικά του Συλλόγου Ε.Ε.ΔΙ.Π και το έτος ίδρυσης (2005).

Άρθρο 16ο

          Ο Σύλλογος μετέχει στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου.

Άρθρο 17ο

          Γιορτάζει την 1η του Μάη ημέρα ταξικής αλληλεγγύης των εργαζομένων όλου του κόσμου με απεργία.

Άρθρο 18ο

          Για κάθε τι που δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. και οι σχετικοί νόμοι για τα Σωματεία. Όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη από το νόμο αποφαίνεται η Γ.Σ. του συλλόγου.

Άρθρο 19ο

Μεταβατική διάταξη.

         Με την ίδρυση του συλλόγου εκλέγεται προσωρινή Δ.Ε. που διοικεί το σύλλογο μέχρι την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο. Μετά την έγκριση η προσωρινή Δ.Ε. παραιτείται σε Γ.Σ. και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. Η παραπάνω Γ.Σ. προκηρύσσεται το αργότερο σ’ ένα μήνα από την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο.