Νομοθετήματα περί ΕΕΔΙΠ

Νομοθετήματα περί ΕΕΔΙΠ


Νόμοι

 • Ν.4490 - ΦΕΚ 150Α/11.10.2017, Νέο Μισθολόγιο ΕΔΙΠ (άρθρο 10, σελ 2687)

 • Ν.4485 - ΦΕΚ 114Α/04.08.2017, Νέος Νόμος για τα Πανεπιστήμια

 • Ν.4472 - ΦΕΚ 74Α/19.05.2017, Μισθολογική κατάταξη και νέο μισθολόγιο ΕΔΙΠ (άρθρα 128-131, σελ 1065-1068)

 • Ν.4472 - ΦΕΚ 17Α/15.02.2017, Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια ΕΔΙΠ για εκπαίδευση ενηλίκων (άρθρο 19, σελ 200-201)

 • Ν.4386 - ΦΕΚ 83Α/11.05.2016, Νέος νόμος για τα Πανεπιστήμια. Ωράριο, νέες εντάξεις στο μισθολόγιο/βαθμολόγιο και άλλες διατάξεις

 • Ν.4235 - ΦΕΚ 32Α/11.02.2014 άρθρο 68, Αυτοδίκαιη μετατροπή θέσεων ΕΕΔΙΠ Ι, ΙΙ και ΕΤΕΠ σε ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ (όλα στο άρθρο 68, παρ. 3)

 • Ν.4186 - ΦΕΚ 193Α/17.09.2013, Εντάξεις διοικητικού προσωπικού στον φορέα μας, νέο ωράριο ΔΕΠ και αυτοδύναμο διδακτικό έργο ΕΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ (όλα στο άρθρο 39, σελ 41, 42)

 • Ν.4093 - ΦΕΚ 222Α/12.11.2012, Νέο Μισθολόγιο ΕΕΔΙΠ, Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016

 • Ν.4076 - ΦΕΚ 159Α/10.08.2012, Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις

 • Ν.4009 - ΦΕΚ 195Α/06.09.2011, Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (δείτε τον εδώ ως ισχύει σήμερα)

 • Νόμος 3027/28-6-2002, Αρ. Φύλλου 152, ένταξη μετά από κρίση σε βαθμίδα Λέκτορα (βλ. εδάφιο 23, σελ. 10)

 • Νόμος 2817/14-3-2000, Αρ. Φύλλου 78, Ένταξη σε θέσεις ΕΕΔΙΠ (βλ. άρθρο 13, σελ. 20)

 • Ν.2530 - ΦΕΚ 218Α/23.10.1997, Εργασιακά Μελών ΔΕΠ

Προεδρικά διατάγματα

 • ΠΔ147/2009 -Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 189Α/29.09.2009)

 • ΠΔ160/2008 -Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. (ΦΕΚ 220Α/3.11.2008)

 • ΠΔ 118/1-5-2002, Βαθμολογική και Μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών ΕΕΔΙΠ (ΦΕΚ 99Α/1.5.2002, βλ. σελ. 3)

 • ΠΔ31/1984 - Διαδικασία και προϋποθέσεις μετάταξης στην Εκπαίδευση των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. (ΦΕΚ 8Α της 16/31.1.1984)

 • ΠΔ394/1983 - Διαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, μονιμοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. (ΦΕΚ 145Α/11.10.1983)

 • ΠΔ 407/80 - Πρόσληψη προσωρινών διδασκόντων

Αποφάσεις

 • 637/2017 - Κατάταξη ΕΔΙΠ ΠΚ σε βαθμίδες (ΦΕΚ 637Γ/04.07.2017)

 • 4409/2014 - Εντάξεις ΕΤΕΠ στο ΕΔΙΠ (ΦΕΚ 2101Β/31.07.2014)

 • 1267/2014 - Εντάξεις ΙΔΑΧ στο ΕΔΙΠ (ΦΕΚ 1267Β/19.05.2014)

 • 792/2014 - Εντάξεις ΕΕΔΙΠ στο ΕΔΙΠ (ΦΕΚ 792Β/31.03.2014)

 • ΠΚ1950/2014 - Πράξη Συγκρότησης Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών ΕΕΔΙΠ Και Λοιπού Βοηθητικού  Ειδικού Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 • ΠΚ3645/2013 Κατανομή Προσωπικού Γενικού Τμήματος στις Σχολές του ΠΚ (ΦΕΚ 641Γ-2013)

Εγκύκλιοι

 • ΥΠ 100893/Ζ2 15-06-2017 Διευκρινίσεις σχετικά με τις αμοιβές από ερευνητικά προγράμματα

 

Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου του Κράτους

 • ΓΝΣΚ 320/2013 - Μεταβατική εκπροσώπηση των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ στα όργανα διοίκησης του ΑΕΙ

 • ΓΝΣΚ 453/2008 - Για τη δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κενή θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)

 • ΓΝΣΚ 236/2008 - Για τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. ή Ε.Ε.ΔΙ.Π. από τη μία κατηγορία προσωπικού στην άλλη και από τον ένα κλάδο Ε.ΕΔΙ.Π. στον άλλο.

 • ΓΝΣΚ267/2007 - Οριστική παύση ένταξης μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ καθώς και κατ' αναλογία, στις εντάξεις μετάταξής τους σε διοικητικές θέσεις ή μετακίνησής τους σε άλλο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 άρθρο 13 παρ. 4 εδ. β, γ και δ.

 • ΓΝΣΚ 273/2006

 • ΓΝΣΚ 478/2005 - Εξομείωση των Εργοδηγών - μελών Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΔΕ με την κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. ΤΕ χωρίς πτυχίο και διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης αυτών σε θέσεις του κλάδου Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ.

 • ΓΝΣΚ170/2005 - Για την χορήγηση της, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 118/2002, προσαύξησης των 14,67 ευρώ.

 • ΓΝΣΚ437/2004 - Για τη δυνατότητα εφαρμογής του εδαφίου δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2002.

 • ΓΝΣΚ 235/2002 - Για τη δυνατότητα των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΙ να αποκτήσουν την ιδιότητα του μελετητή δημοσίων έργων.